Peternák Miklós: Jövő a múltban
Teljes tanulmány letöltése
Csengel-Plank Ibolya: A Budaörsi repülőtér és belső dekorációja

Jövő a múltban / Future in the Past

Az épület

Az elektromos áram olyan szinten változtatta meg az emberi élet mindennapjait a XIX. század végétől kezdve néhány évtized alatt, amelyhez talán csak a XX. század vége computer-alapú, Internetes kommunikációja fogható, s ehhez ugyancsak elektromosságra van szükség. Szimbolikus kezdetnek tekinthetjük az 1881-ban Párizsban rendezett nagy elektronikai kiállítást. Ahogy egy korabeli beszámolóban olvashatjuk: „Közel van már az idő, midőn az elektromosság be lesz vezetve minden lakásba,1 és csak egy csap fordításába fog kerülni, hogy a közönség szolgálatára álljon, ép oly engedelmesen, mint a víz és a gáz.”2 A számtalan alkalmazás, fejlesztések és találmányok sorában különös helyet foglal el az az ipari komplexum, ahol az áramot előállítják, a magyarul erőműnek nevezett üzem, melyből az áram és mesterséges világításhoz szükséges hálózatok indulnak, szolgáltatva az energiát az elfordítható kapcsolókhoz, az új típusú élethez. „Az emberek a nappalt kapták élni, s éjszakát csinálnak inkább maguknak, gyári napfény kell nekik, mert az más, mint az igazi világosság…” (Szép Ernő, Lila ákác, 1922.) Vagy emlékezzünk a GOELRO tervre: „szovjethatalom + villamosítás = kommunizmus”.

Budapest áramellátásában döntő fordulatot jelentett a Kelenföldi Erőmű 1914-es átadása Reichl Kálmán tervei szerint, illetve folyamatos bővítése, melyet Reichl halála után3 Bierbauer Virgil vesz át. A tervei szerint megvalósult részek legfantasztikusabb és legnépszerűbb egysége a vezénylőteremnek (Hauptwarte, Control Room) nevezett, a vezérlést biztosító, ovális üvegtetővel fedett tér, mely egy új típusú feladathoz – ezt valamivel később kibernetikának fogják hívni – talált új formát. A mai látogatók gyakran úgy érzik, mintha egy tudományos-fantasztikus regény vagy film világába jutottak volna: „A terembe belépve olyan hangulata van az embernek, mintha Némo kapitány Nautilus nevű tengeralattjáróján járna…”4 Nem volt ez másként a maga idejében sem, mint arról több leírás is tanúskodik.

A Tér és Forma több alkalommal5 is beszámol az építkezésről, részletesen első alkalommal nem is annyira egy építészeti szakkritika, mint személyes hangú, a szerző alapos ismeretéről tanuskodó írás jelenik meg: „Bierbauer dr. egyike a legagilisabb, a kari életben a legtöbb szerepet játszó építészeknek. Soha nem nyugvó, pihenést nem ismerő, állandóan kezdeményező természete űzi, hajtja mindenüvé, ahol lelkiismerete és meggyőződése szerint valamit segíthet, valamit előbbre vihet. Nem ismeri az unott kézlegyintést s ezért nem hagyhat szó nélkül olyasmit, amit mások kézlegyintéssel elintézhetnek. Nem restelli a fáradságot s ezért ott van mindenütt, ahová a közöny és a kényelem miatt sokunk el sem indul. Nem szenvedheti el a támadást, amely olyan elvek ellen intéztetik, amelyeket ő igazaknak vall s ezért halljuk a hangját gyakrabban, mint talán bárki másét. […]

Különös játéka a véletlennek, hogy tervezőnk, aki maga a megtestesült támadás mindenféle a múlttal való megalkuvás ellen, pályájának legelső nagy feladatánál éppen oly helyzetbe kerül, hogy ha ízlése van és ha arra hallgat, akkor nagylelkűen megalkudni kénytelen. Az eredmény azt mutatja, hogy dr. Bierbauernek volt ízlése és hallgatott is annak szavára. Mikor munkáját elkezdte, már állott a kelenföldi I—II. kazánház és a gépház fele. Tervező elődje, a felejthetetlen Reichl Kálmán, ezekkel az épületekkel legalább is az élén járt korának, ha ugyan azt meg nem előzte. Az az időszak azonban, mely azóta eltelt, az építészet történetében (akár a háborús szolgálat évei) duplán számítanak, mert tíz év alatt annyi történt, mint azelőtt ötven év alatt. Dr. Bierbauer nemes mérséklettel egyeztette össze ambícióit és felfogását a telep meglevő épületeinek modorával. […]

A kapcsolóház belsejének kialakításában azonban a tervezőt semmi nem kötötte, semmi nem kötelezte, csak a feladata, itt joggal alkalmazhatjuk az elődje munkájától függetlenített mértéket. Egy pillantás a kapcsolóház „agy-kamrájába”, a vezénylőterembe, meggyőz arról, hogy a tervező mintegy az őt kötelező nyűgök alól szabadulva, oldja meg feladatát s az eredmény valóban megkapó. Egy jól sikerült film-szcenárium válik valósággá a szemlélő előtt s minden filmszerűsége mellett érzi az ember, hogy semmi sincs ok nélkül, mindennek megvan a maga jól kigondolt helye, ott, ahol arra technikailag szükség van. Nemcsak a kapcsolócsarnok, ovális üvegtetejével, puha zöld gumipadlójával és a kapcsolásokat jelző kivilágítható műszaki tábláival, de a kapcsolófülkéket, fojtó-tekercseket, kábelvégződéseket és transzformátorokat magában foglaló egész, egyszerű fehérre festett vasbeton belsőség a rend és célszerűség esztétikai örömét keltik az emberben. Nyomról nyomra kísér a tervező szeretetteljes gondja, mely az ajtók, vasalások, lépcsők, világítótestek, továbbá a nagyon jó bútorok és munkaasztalok részleteire is kiterjedt. Nehéz volna felsorolni a sok ötletet, amellyel a feladat megoldása közben magán lépten-nyomon segített …”6

A szerző egy megvalósult film-szcenáriót lát, s talán ezért is, vagy mert a leírása tele van személyes elemekkel, gondolhatta úgy az építész, hogy a cikket kiegészíti saját, lényegesen tárgyszerűbb, a funkcionalitást részeletező szövegével. Bierbauer Virgil írja az épületekről:7

Budapest Székesfőváros Elektromos Művei kelenföldi áramfejlesztő telepe az ország leghatalmasabb arányú villamosenergia központja. Az 1930. évben a telep négy darab tíz atmoszférás és négy darab harminc atmoszférás, összesen 80.000 Kw teljesítményű turbogenerátora összesen 167,959.500 Kwh elektromos áramot bocsájtott a fogyasztás rendelkezésére. Ezen jelentős energiamennyiség termelése és főként annak minél gazdaságosabb termelése természetesen roppant nagy és igen bonyolult berendezéseket, az egymásba kapcsolódó üzemi elemeknek egész rendszerét igényeli. […]

A hűtővizet, naponta cca 220.000 m3, a téli kikötőből két nagy szivattyútelep szolgáltatja, ezek teljesítménye messze túlhaladja Budapest vízműveinek teljesítményét! A hűtésre felhasznált felmelegedett víz nagy betoncsatornákon visszaszivattyúztatik a Dunába.

A generátorok pólusairól a termelt 10.000 voltos váltóáram részben a 10.000 voltos kapcsolóterem gyűjtősineire vezettetik, részben pedig az új 30.000 voltos kapcsolóház ú. n. gépsíneire kerül. A 10 KV kapcsolóteremből az áram megfelelő kapcsolókon keresztül az elosztó kábelekre, részben a telepen elhelyezett transzformátorokba kerül, amelyek kisebb feszültségűvé alakítják át, hogy a telep gépeinek: pl. a láncrostélyok, a szivattyúk meghajtására alkalmas legyen.

A 30 KV kapcsolóházban a gépsínről levett áram az óriási méretű transzformátorokban 30.000 volt feszültségűvé alakíttatik át s onnan olaj- és szakaszkapcsolókon keresztül ér a gyüjtősínre, ahonnan ismét szakasz- és olajkapcsolókon át kerül a kábelvégződésekhez, hogy a külső hálózatra osztassák el. Közben áthalad a fojtótekercseken is, amelyek a telep berendezését a hálózatból eredő netáni veszedelmes áramlökésektől védik.

Az összes kapcsolók működtetése motorokkal történik, e motorok indítása pedig kisfeszültségű vezetékek segítségével eszközölhető.

Az egész kapcsolóház agykamrája, ahova ezernyi kábel fut össze, mint megannyi idegszál: a vezénylőterem. Ennek műszertábláin a kivilágított kapcsolási vázrajz állandó képet ad a felügyelő személyzetnek a vezetékekről. Műszerek adnak képet a berendezésben keringő különböző áramok feszültségéről és intenzitásáról, mennyiségéről. A táblák előtt álló asztalokról az összes szervek gombnyomással működésbe hozhatók. A berendezés ezen részében csak egyenáram kering, amely egy külön akkumulátor-telepből ered.

A táblákhoz vezető sokezer különböző vezeték végződései a táblák hátsó falán vannak teljesen áttekinthetően elrendezve, egy világos folyosó könnyíti meg karbantartásukat és ellenőrzésüket. A kapcsolóházból ide-nyúló vezetékek rendezésére és elosztására szolgál a vezénylő terem alatti ú. n. relais terem, amelynek asbest padlóját teljesen fel lehet szedni, úgy, hogy minden vezeték bármikor megközelíthető.

Az egész kapcsolóház a telep második derítő-medencéjében áll. Ezt az elrendezést a telep aránylag kis telke tette szükségessé. Ennek folytán a 80 T súlyú transzformátorok nem a földön állanak, hanem egy igen erős vasbeton födémen, amelynek szerkesztése és felépítése nem kis gondot okozott. Tudomásom szerint az elrendezés ma az egész világon egyedül álló első ilyen megoldás.”

Több, mint figyelemreméltó a szövegben használt metafora: Az egész kapcsolóház agykamrája, ahova ezernyi kábel fut össze, mint megannyi idegszál: a vezénylőterem.

Ma ugyanezt – legalább Neumann János óta8 – a számítógépek kontextusában használjuk.

Az építész

Dr. Bierbauer (Borbíró) Virgil munkásságáról a legátfogóbb írás Fehérvári Zoltán egyetemi szakdolgozata (ELTE Művészettörténet Tanszék, 1987). A néhány megjelent emlékezés, hivatkozások,9 lexikon bejegyzések és internetes szócikkek10, családi referenciák11 halmaza mennyiségét tekintve eltörpül Bierbauer saját publikációi (könyvek, szakcikkek, útibeszámolók, vitairatok) s persze az általa szerkesztett Tér és Forma12 számai mellett. A teljes pályakép ismertetésére itt sem vállalkozhaunk, inkább e kivételes életút néhány – projektünk vonatkozásában releváns – ismert és kevéssé ismert tényére hívjuk fel a figyelmet.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény iratanyagában13 található egy rövid életrajz 1949-ből, melyet feltehetőleg nem Borbíró Virgil írt, de minden bizonnyal az ő adatai nyomán került lejegyzésre, minthogy saját kezűleg szignálta is. Részlete, betűhív átírásban:

Dr. Ing. Borbíró Virgil építészmérnök Nagyenyeden született 1893. március 6-án, mérnök családból származik, apja14 építész volt, anyai nagyapja hídépítő mérnök, aki a budapesti Margit hídtól az Erzsébet hídig a Duna hidak építését vezette. Apai nagyapja 1848-ban honvéd volt. A bujdosás után kereskedősegéd lett és egyik fiát mérnöknek, másik fiát orvosnak nevelte. A mérnök fia Dr. Borbíró Virgil édesapja 1912-ben felállította az első állami tervező intézetet a posta építkezések tervezésére.

Borbíró Virgil a gimnázium15 elvégzése után a müncheni Műegyetemen nyert építészi kiképzést, de egyúttal művészet- és építészettörténeti előadásokat is hallgatott az egyetemen. A müncheni Műegyetemen szerezte meg a mérnöki doktori címet 1906-ban.16

1918-tól 1922-ig a Lakásépítési Miniszteri Biztosságnál volt havibéres alkalmazásban, majd szabad pályára lépett. Legfontosabb tervezői munkái a kelenföldi Elektromos telep, több budapesti elektromos állomás és a budaörsi repülőtér felvételi épülete. Ez építkezéseknél olyan korszerű és a gépesítést célzó munkamódszereket vezetett be, amelyek ma kezdenek általánossá válni: 1928-ban Kelenföldön 50 m magas vasbeton öntőtoronnyal dolgozott, 1929-híres telén a téli munkát vezette be, 1931-ben nagy teherbírású kapcsolóhálózatot előregyártott födémekkel építtetett. Igen behatóan foglalkozott korszerü városépítés kérdéseivel, több kisebb-nagyobb városrendezési tervet dolgozott ki (Komárom, Vác, Nagybánya, Eger) és városrendezési pályázatokon díjakat nyert.

1928-tól 1942-ig szerkesztette a Tér és Forma c. építészeti lapot, majd 1942. őszén szerkesztői függetlenségét elvesztve munkájáról lemondott. Számos más szak- és napilapban is közreműködött a korszerü építés előbbrevitelében és népszerüsítésében. Több önálló könyvet írt, így: A régi Budapest [sic] építészete, Kislejtésű tetőszerkezetek, Magyar Építészettörténet [sic], Magyarország repülőgépről, A magyar klasszicizmus építészete – amely könyv az 1948-as centenárium alkalmából jelent meg. […]

1945. májusától 1947. márciusáig a Fővárosi Közmunkák Tanácsának volt műszaki szakértője, majd pedig 1947. március 15.-én a Pártközi Értekezlet határozata alapján az építésügyi miniszter államtitkárává nevezték ki. […]

1949. március 15.-én állásáról lemondott és a Képzőművészeti Főiskola tanárának nevezték ki.”

Ezen intézmény területén – mai nevén MKE17 –, az Epreskertben található jelenleg is az az építmény, melynek képe Bierbauer Virgil első könyve, az 1920-ban kiadott A régi Buda-Pest építészete18 címlapján látható: a művészek által megmentett barokk kálvária.19 A kicsiny kötet a főváros egyesítés előtti építészetének történetévél foglalkozik, nagyobb része az első világháborúban hősi halált halt Petrik Albert építész fényképeit adja közre. Úgy is tekinthetjük, mint előkészítését Bierbauer összegző művének, az 1937-ben kiadott magyar építészet történetéről szóló munkának. Utóbbi jelentőségét könnyen megérthetjük a könyv első sorait idézve: „A magyar építészet egészének történetét még nem írták meg. E kötet a feladat megoldásának első kísérletét igyekszik nyújtani.”20

Szintén 1937-ben jelent meg a Magyarország repülőgépről című kis kötet, huszonhét légifelvétellel és magyarázataival, létrejötte nyilvánvalóan kapcsolódik az 1937 június 20.-án átadott Budaörsi repülőtér épületének megvalósulásához. A bevezetőben írja: „A technika megváltoztatta látásunkat, szélesre kitágította annak testünkben, fiziológiailag meghatározott korlátait. Gondoljuk csak meg, hogy mit lát a mai ember és, hogy hogyan is lát? […] A látásnak új világát adta az embernek a repülés, egy új víziót, amelynek lényege az, hogy sokkal átfogóbb képet kaphatunk a Földről, mintha a rögöket tapossuk.” 21

A könyvről recenziót közöl a Tér és Forma22 s az ismertető után Móricz Zsigmondot idézi. A szöveg valójában Móricz Míg új a szerelem című, a Pesti Naplóban folytatásokban közreadott regényének részlete, mely 1937 július 24-én, vagyis alig egy hónappal a Budaörsi repülőtér átadása után jelent meg.

— Az új repülőtér. Látták a megnyitását?

— Igen. Ott voltunk.

— Óriásiak voltak a németek.

— És az olaszok, — kacagott fel élénken Ágnes.

— A németek félelmesek voltak, — mondta a grófnő és az olaszok zsonglőrök. Mi magyarok szerények voltunk. Mi egyáltalán egy szerény náció vagyunk, nemde… Egyben azonban hasonlít a helyzetünk Angliáéhoz: Anglia nem engedheti meg magának azt a fényűzést, hogy elveszítsen egy háborút, de mi sem. Anglia nem veszíthet, mert az első veszteség után éhenhal. Mi nem veszíthetünk, mert mihelyt vesztünk, megszűnünk egzisztálni. Mi nem halunk éhen, sőt talán csak jobban élhetünk, mert ennél rosszabbul már úgysem élhetünk, ahogy most élünk: de mit ér, ha más név alatt élünk?

A szobrász meglepetve nézett az öreg grófnéra. Mit beszél ez?

— Nem gondolja művész úr?

Péter elgondolkodott:

— Nekem a repülőtér megnyitása valami más ideát hozott, – mondta, mert ki akart térni a veszélyes politikai vita elől, ki tudja, nem agent provocateurrel áll-e szemben, természetesen csak egész ártatlan dolognak tekintette a provokálást, hiszen mit számít egy magyar szobrász a közpolitika számára? Van egy barátom, építészmérnök, arra figyelmeztetett, hogy nekünk a repülőgép még csak arra való, hogy megismerjük saját magunkat. Gondoljon kérem arra., hogy a magyar politika csak legújabban kezd nyíltan foglalkozni az úgynevezett »népi problémákkal.« Vagyis azzal a kérdéssel, hogy milyen aránytalan a vagyoneloszlás… Ezt legjobban a repülőgépekről lehet meglátni. Tessék körülrepülni, nem egyszer, hanem állandóan az Alföldet s akkor a saját szemével győződhetik meg mindenki egy csomó alapvető dologról. Először is arról, hogy csak most, a háború óta éri utól a magyar település a Mátyás király korabelit. Csánky Dezső megírta a magyar település földrajzát a Hunyadiak alatt. Az egész ország egyenletesen lakott volt. Pest megye, Bács megye s a Duna és Tisza mellett jobbról-balról az egész terület, számtalan faluval, kisvárossal, váracskával, megerősített helyekkel volt benépesítve. S ez így volt dél felé is, egész a Dráváig, sőt a Száváig. Ez mind magyar és egészséges lakosság volt. A török háborúk azonban valósággal elsöpörték erről a területről a népet. Mai napig tisztán látni a repülőgépről, hogy mekkora távolságokba menekültek, a központi helyekre, az emberek. Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét, másfelől Debrecen, Szeged, szinte beteges pusztaságokat húznak maguk után. A népet leölték, vagy elkergették. Ma van megint abban a helyzetben az Alföld, hogy újra egyenletesen oszlik szét a mezőkön: a tanyákba. Ezek a tanyák a mai magyarság útiránya a föld meghódítása felé.